1.5 ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ «СЛОБОЖАНСЬКІ СКАРБИ»
ім. Г. ХОТКЕВИЧА

250. Культурний сенс навчального етнографічного музею // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК. – Х., 1999. – Ч. 1. – С. 94–98.
251. Байдарка как «машина времени» : [фольклор. експедиція по Полтавщині та Сумщині] // Політехнік. – 2003. – № 3–4.
252. На байдарці – за піснями : [про студент. фольклор.-етногр. експедицію] // Політехнік. – 2004. – № 3–4.
253. Зима й літо [етнографічного] музею «Слобожанські скарби» // Політехнік. – 2008. – 25 лют.
Див. також № 303.

1.6 КНИГОЗНАВЧІ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ РОБОТИ

1.6.1 Історія книжкових колекцій

254. Книжкова колекція Стефана Яворського // Вечір. Харків. – 1984. – 31 лип.
255. Книжкова колекція Стефана Яворського [у фондах ЦНБ ХДУ та ХДНБ ім. В.Г. Короленка] // Вечір. Харків. – 1986. – 31 лип.
256. Книги українською мовою – ядро національної бібліо-
графії : (до характеристики книжк. зібр. ХДНБ ім. В.Г. Короленка) /
М. Красиков, Т. О. Сосновська // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В.Г. Короленка : зб. наук. ст. – Х., 1996. – Вип. 2. – С. 17–27.
257. Джерело національної бібліографії : (колекція україномов. кн. Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка) / М. Красиков, Т. Сос-новська // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 6. – С. 8–11.
Див. також №№ 66, 67, 69, 71, 72.

1.6.2 Діяльність центральної наукової бібліотеки
ХНУ ім. В. Каразіна

1.6.2.1 Діяльність клубу книголюбів ЦНБ ХДУ «Пошук»

258. Книга на війні [тема засідання клубу книголюбів при ЦНБ ХДУ] // Харк. ун-т. – 1984. – 9 берез. ; 29 трав.
259. Михайлов М. Присвячено О. О. Потебні : [про засід. клубу любителів кн. та виступ на ньому М. Красикова] / М. Михайлов // Вечір. Харків. – 1985. – 3 жовт. – М. Михайлов – псевдонім М. Красикова.
260. Автор про свою книгу : [зустріч книголюбів ЦНБ з М. Ф. Ге-тьманцем, авт. кн. «Тайны реки Каялы»] // Вечір. Харків. – 1985. –
26 груд.
261. В гостях у книголюбів [клубу любителів книги] / Харк. ун-т. – 1985. – 26 листоп.
262. Живий Симонов : [засідання клубу любителів книги] // Харк. ун-т. – 1985. – 17 груд.
263. Зустріч з ученим [Я. О. Гегузіним у ЦНБ] // Харк. ун-т. – 1985. – 12 листоп.
264. Людина, вчений, громадський діяч : [О. О. Потебня: засідан-ня клубу любителів книги] // Харк. ун-т. – 1985. – 1 жовт.
265. Що нами зроблено : [чим жив колектив ЦНБ у 1984 р.] // Харк. ун-т. – 1985. – 5 берез.
266. Ленінська тема [на засіданні клубу книголюбів при ЦНБ ХДУ] // Харк. ун-т. – 1986. – 13 трав.
267. Так, це писав Наполеон : [про роботу клубу книголюбів при ЦНБ ХДУ] // Друг читача. – 1986. – 15 трав.
268. У клубі книголюбів [«Пошук»] // Харк. ун-т. – 1986. –
10 черв.
269. Зустріч з книголюбами [ЦНБ] // Соціаліст. Харківщина. – 1987. – 14 лют.
270. Те саме // Вечір. Харків. – 1986. – 7 груд.
271. Книголюби і Пушкін : [чергове засід. клубу книголюбів] // Харк. ун-т. – 1987. – 10 лют.
271а. Те саме // Вечір. Харків. – 1987. – 9 лют.
272. Булгаков та його час : [зустріч чл. клубу «Пошук» з Л. Янов-ською – дослідницею творчості М. Булгакова] // Друг читача. – 1987. –
19 берез.
273. Под девизом «Поиск» : [клуб любителей книги «Поиск» при ЦНБ ХГУ] // Книж. обозрение. – 1988. – 11 марта.
274. Сто встреч друзей : [о клубе книголюбов при ХГУ] // Крас. знамя. – 1988. – 18 сент.
275. Те саме // Харк. ун-т. – 1988. – 20 верес.
276. Анонс книги : (зустріч любителів кн. клубу «Пошук» з
Л. Г. Фрізманом, що підготував до друку зб. «Парнас дыбом») // Харк.
ун-т. – 1989. – 28 берез.

1.6.2.2 Книжкові виставки

277. Посвящается Добролюбову [выставка в ЦНБ] // Крас. знамя. – 1986. – 2 февр.
278. Присвячено М. О. Добролюбову : [вист. кн. в ЦНБ] // Со-ціаліст. Харківщина. – 1986. – 12 лют.
279. Наукова спадщина земляка: [про вист. кн. до 175-річчя
І. І. Срезневського у ЦНБ ХДУ] // Соціаліст. Харківщина. – 1987. –
27 черв.
280. «О. С. Пушкін та його літературне коло» : [виставка кн.] // Харк. ун-т. – 1987. – 10 лют.
281. Рассказывают книги: [о выст. «Книги по классической филологии и зарубежной литературе», открытой в ХГУ] // Крас. знамя. – 1987. – 19 февр.
282. Авторові «Декамерона» : [до 675-річчя Дж. Боккаччо] // Харк. ун-т. – 1988. – 9 трав.
283. Видання «Кобзаря» : [вист. до Всесоюз. шевченк. свята] // Харк. ун-т. – 1988. – 24 трав.
284. «Вітчизни славні сини» : [книжк. вист. у ЦНБ ХДУ, присвяч. 70-річчю Рад. Армії і Військово-Морського Флоту] // Харк. ун-т. – 1988. – 23 лют.
285. Імена на карті міста : [про книжк. вист. в ЦНБ ХДУ, присвяч. славет. харків’янам] // Соціаліст. Харківщина. – 1988. – 10 квіт.
286. «Їх іменами названо вулиці нашого міста»: [книжк. вист. у ЦНБ ХДУ, присвяч. вченим, вихованцям ун-та, імена яких є на карті міста] // Харк. ун-т. – 1988. – 17 трав.
287. Присвячено «Кобзарю» : [книж. вист. в ЦНБ ХДУ, присвяч. Т. Г. Шевченку] // Соціаліст. Харківщина. – 1988. – 8 черв.
289. Повернена книга : [вист. кн. із спецфонду] // Харк. ун-т. – 1989. – 14 січ.
290. Те саме // Соціаліст. Харківщина. – 1989. – 3 берез.
Див. також розд. 1.11 Бібліографічні посібники (№№ 393–396, 398).

1.7 ПРАЦІ З ПЕДАГОГІКИ

1.7.1 Загальні матеріали

291. Згадуючи вчителя : [про М. В. Чернякова – доц. каф. рос.
л-ри філфаку ХДУ] // Харьк. ун-т. – 1987. – 16 черв.
292. Те саме // Ленін. зміна. – 1987. – 3 груд.
293. «Навіщо ці точки?» : [навчання першокурсників «Основам інформатики і бібліографії» у ЦНБ] // Харк. ун-т. – 1987. – 8 верес.
294. О гуманитаризации технического образования в совре-менной социально-экономической ситуации / М. М. Красиков, О. П. Та-расова // Взаимосвязь экономических и социальных факторов в про-изводстве в условиях развития рынка: вестн. Харьк. политехн. ин-та. – Х., 1992. – № 3. – С. 106–110.
295. Этика ненасилия и преподавание гуманитарных дисциплин // Изменяющийся мир и проблемы гуманитарного образования в выс-
шей школе: тез. укр. науч.-практ. конф. – Бердянск, 1992. – Вып. 1. –
С. 90–91.
296. «Самостоянье человека…» : (этич. аспект гуманитар. обра-зования в техн. вузе) / М. Красиков, О. П. Тарасова // Научно-мето-дические проблемы активизации познавательной деятельности студентов : вестн. Харьк. политехн. ин-та. – Х., 1992. – № 1, вып. 5. – С. 77–82.
297. «Дитя добра и света» : [о доценте ХПИ И. П. Кужельной
(25 марта 1927 г. – 13 марта 1994 г.)] // Політехнік. – 1994. – 8 квіт.
298. Сон розуму чи сон серця? : (про походження потвор у гуманітар. освіті) // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та вихованні особистості (від шкіл. до післядиплом.)», 16–20 трав. 1995 р. – К., 1995. – Т. 2. – С. 246–247.
299. Фольклорно-етнографічний табір як спроба справжньої екзистенції : (нотатки педагога) // Міжнародна науково-практична кон-ференція «Процес соціалізації у контексті традиційної народної куль-тури», 14–17 груд. 2000 р. : тези доп. – Х., 2000. – С.58–60.
300. Не воспитание, а соразвитие! : о специфике вуз. педагогики // Політехнік. – 2001. – 3 жовт.
301. Традиции воспитания в современном украинском обществе : (заметки непосторон.) // Слобід. край. – 2003. – 4, 11 січ.
302. Ценности народной педагогики в современном украинском обществе : (заметки непосторон.) // Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири ХІХ – первой трети ХХ века (по материалам Новосиб. обл.) / Е. Ф. Фурсова, Л. И. Васеха. – Новосибирск, 2004. – Ч. 1. – С. 175–188.
303. Фольклорно-етнографічна практика студентів технічного університету : навч. та вих. аспекти : (з досвіду роботи етногр. музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича каф. етики, естетики, та історії культури НТУ «ХПІ») // Харкову – 350 років : іст. аспекти та погляд на сучас. пробл. : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, наук.-метод. пед. центр., упр. освіти Харк. міськ. ради. – Х., 2004. – Ч. 1. – С. 170–176. – Л-ра: с. 175–176.

1.7.2 Навчально-методичні матеріали

304. План-программа и рекомендательный список литературы к спецкурсу «Русская психологическая лирика второй половины ХІХ века для студентов 3 курса филологического факультета / сост. : А. И. Лагу-нов, Т. К. Грекова, М. М. Красиков – Х. : ХГУ, 1986. – 42 с.
305. Методические указания и контрольные задания по русскому языку и литературе для слушателей заочных подготовительных курсов / ХГУ ; сост. : И. А. Пузанова-Красикова, М. М. Красиков. – Х. : ХГУ, 1989. – 70 с.
306. План семінарів з курсу «Історія української та зарубіжної культури». Ч. 2 : Історія української культури: для студ. усіх спец. усіх форм навчання / Харк. держ. політехн. ун-т ; упоряд. : М. Красиков та ін. – Х., 1995. – 27 с.
307. Культура Слобожанщини : [план семінару, контрол. питання, тези рефератів, л-ра] / упоряд. М. Красиков // Плани семінарів з курсу «Історія української та зарубіжної культури». – Х., [б. р.]. – Ч. 2. – С. 21–26.
308. Материалы по этике : для студ. днев. и заоч. форм обучения / Харьк. гос. политехн. ун-т ; сост. : М. М. Красиков и др. – Х. : ХГПУ, 1997. – 72 с.
309. Те саме. – 2-е изд. – Х., 1999. – 76 с.
310. Релігієзнавство: метод. посіб. для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / Харк. держ. політехн. ун-т; упоряд. : М. Красиков та ін. – Х. : ХДПУ, 1997. – 64 с.
311. Плани семінарів та методичні рекомендації з інтегрованої дисципліни «Культурологія» / Упоряд. : М. М. Красиков та ін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 96 с.

1.8 КРАЄЗНАВЧІ ПРАЦІ

312. З ім’ям Горького : [про зв’язки М. Горького з професорами та студ. Харк. ун-ту] // Вечір. Харків. – 1986. – 19 серп.
314. М. В. Ломоносов і Харківський університет : [про вивч. наук. та літ. спадщини М. В. Ломоносова та вшанування його пам’яті ун-том в 1865 та 1911 рр.] // Харк. ун-т. – 1986. – 18 листоп.
315. Назвали именем Горького : [к 50-летию присвоения имени Горького Харьк. гос. ун-ту] // Крас. знамя. – 1986. – 19 авг.
316. Те саме // Харк. ун-т. – 1986. – 9 верес.
317. «… Вы Харьков прославите» : (И. И. Срезневский и Харьков) // Крас. знамя. – 1987. – 7 июля.
318. Служіння людям : [до 60-річчя бібліографа-краєзнавця
М. Г. Швалба] // Харьк. ун-т. – 1987. – 6 січ.
319. Фольклористика, история и краеведение : проблемы взаимо-действия // Первая Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению: [тез. докл. и сообщ.] (Полтава, окт. 1987 г.). – К., 1987. –
С. 23–24.
320. «Розширити розумовий і моральний горизонти» : про пед. та наук.-просвіт. діяльн. проф. А. М. Краснова у Харкові // Соціаліст. Харківщина. – 1988. – 13 лип.
321. Те саме // Харк. ун-т. – 1987. – 15 груд.
322. Увічнити пам’ять М. Кульчицького : [питання щодо встанов-лення мемор. дошки М. Кульчицькому] // Ленін. зміна. – 1988. – 27 лют.
323. Те саме // Харк. ун-т. – 1988. – 15 берез.
324. Ми – з Харкова! : [пропозиції щодо увічнення пам’яті
М. Кульчицького та інших видатних харків’ян у назвах вулиць міста] // Вечір. Харків. – 1989. – 24 серп.
325. Що за комісія, творець : [про роботу коміс. по впоряд-куванню назв вулиць при Харк. міськвиконкомі] // Вечір. Харків. – 1989. – 24 лют.
326. З історії вивчення Слобожанщини : [передм.] // Історія Слобідської України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. : Г. М. Єрофеєва, В. О. Ярошик. – Х., 1993. – С. 5–17.
327. Краеведение как экзистенциальная проблема // Материалы и тезисы научной конференции, посвященной 30-летию кафедры источ-никоведения и археологии ХГУ (ІІ Астаховские чтения), 1–2 нояб. 1994 г. – Х., 1994. – С. 121–122.
328. Провинциализм – понятие духовное : [Харьк. историко-филол. о-во] // М. Красиков, В. Булат // Событие. – 1994. – 27 апр.
329. З історії вивчення Слобожанщини // Краєзнавство. – 1995. – № 1–4. – С. 19–25.
330. Краєзнавча діяльність Харківського губернського статистич-ного комітету (1861–1917) // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конферен-ції, присвяченої 70-річчю українського Комітету краєзнавства (28–29 черв. 1995 р.). – Х., 1995. – С.23–25.
331. «Сдобик Бох», или «Культ модерна в Харькове»: [продюсер. центр «Амплуа» и культур. центр «Новая сцена» провели арт-фестиваль] // Граффити. – 1996. – № 2. – С. 5.
332. Улица Чичибабина появилась в Харькове вместо улицы 8-го съезда Советов // Лит. газ. – 1996. – 28 февр.
333. Зачем городу галерея? : [об открытии в Харькове муницип. худож. галереи] // Граффити. – 1997. – № 2. – С. 2.
334. Харків – сфінкс : [ сучас. культура Харкова] // Культурні герої. – К., 2002. – С. 55.

1.9 ПРАЦІ, ВИДАНІ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ
ТА ЗА РЕДАКЦІЄЮ М. КРАСИКОВА

335. Илья Иванович Залюбовский : библиогр. указ. / Сост.
Е. А. Авксентьева ; вступ. ст. А. И. Ахиезера ; библиогр. ред. М. М. Кра-сиков. – 2-е изд., доп. – Х., 1989. – 47 с.
336. Історія Слобідської України : бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Г. М. Єрофеєва, В. О. Ярошик ; наук. ред. М. М. Красиков. – Х., 1993. – 244 с.
337. Кроковеє коло : матеріали VІІ обл. учн. наук.-практ. народозн. конф. (4 берез. 2000 р.) / за ред. М. Красикова, М. Семенової ; Укр. гімназія № 6, етногр. музей «Слобож. скарби» Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т», спілка етнологів та фольклористів м. Харкова. –
Х. : Фоліо, 2001. – 31 с.
338. Слобожанський великдень : матеріали VІ обл. учн. наук.-практ. народозн. конф. (18 квіт. 1999 р.) / за ред. М. Красикова, М. Се-менової ; Укр. гімназія № 6, етногр. музей «Слобож. скарби» Нац. тех.
ун-ту «Харк. політехн. ін-т», Харк. обл. станція юних туристів. – Х. : Фоліо, 2001. – 34 с.
339. Кроковеє коло : матеріали обл. учн. наук.-практ. народозн. конф. (2000–2002 рр.) / за ред. М. Красикова, М. Семенової ; Укр. гімназія № 6, етногр. музей «Слобож. скарби» Нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т», спілка етнологів та фольклористів м. Харкова. – Х. : ТО Ексклюзив, 2003. – 136 с.
340. Петро Іванов – дослідник Куп’янщини (1837–1931) : біо-бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Спілка етнологів та фольклористів м. Харкова ; уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. М. М. Красиков. – Х. : Крок, 2007. – 104 с.

М. Красиков – редактор поетичних та прозових збірок,
член редколегій періодичних видань та антологій

341. Виноградова, Н. Антология эгоизма : кн. стихотворений /
Н. Виноградова ; предисл. С. Минакова ; ред. М. Красиков. – Х. : Крок, 1992. – 100 с.
341а. Виноградова, Н. Черный карлик : стихи / Н. Виноградова ; ред. та коректор М.М. Красиков. – Х. : Экслюзив, 2006. – 99 с.
342. Круг : газета / гл. ред. О. Федоренко ; редсовет : С. Багда-саров, А. Костинский, М. Красиков и др. – Х., 1995. – № 1–5.
343. В кругу времен: ежекварт. лит., ист. и филос. журн. / редкол. М.М. Красиков и др. – Х. : Лествица Марии, 1997. – Вып. 1 ; 1998. –
Вып. 2.
344. Антология современной русской поэзии Украины : т. 1 / ред.-сост. М.М. Красиков. – Х. : Крок, 1998. – 276 с.
345. Соты : лит.-художеств. журн. / фонд развития культуры
и искусства «Парад планет». – К. : Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2002 – 2006.
Серед членів редакційної ради – М. Красиков.
346. Гулеватый, П. Репетиция встречи : [стихи] / П. Гулеватый ; ред. М.М. Красиков. – Х. : Форт ; Крок, 2004. – 88 с.
347. Украина. Русская поэзия ХХ век : антология / редкол. :
А. Мороз (председатель), М. Красиков и др. – К. : ТОВ «Юг», 2008. –
784 с.
Див. також №№ 25, 26, 32, 65, 89, 113, 116, 121, 125.

1.10 М. КРАСИКОВ – УКЛАДАЧ, ТЕКСТОЛОГ,
ПУБЛІКАТОР

347а. Кульчицкий, М. Вместо счастья : стихотворения, поэмы, воспоминания о поэте / М. Кульчицкий ; сост., подгот. текста и примеч. О.В. Кульчицкой, М.М. Красикова. – Х. : Прапор, 1991. – 270 с.
348. Чичибабин, Б. Стихотворения разных лет / Б. Чичибабин ; материал подгот. М.М. Красиков // Рус. филология : укр. вестн. – 1994. – № 3. – С. 81–86.
349. Яновская Л. Ту-То-Ка : [о М. Булгакове] / Л. Яновская ; публ. и предисл. к ней М. Красикова // Веч. Харьков. – 1994. – 1 сент.
350. Из современной русской поэзии (1985–1995) : ч. 1 : «Смот-рите, кто пришел!» : [подборка стихов З. Миркиной, Л. Миллер, А. Рад-ковского с крат. биогр. данными и характеристикой творчества] / материал подгот. М.М. Красиков // Яз. и лит. в шк. : укр. вестн. – 1995. – № 4. – С. 56–64.
351. Кужельная, И. [Стихи] / И. Кужельная ; вступ. слово, под-борка стихов М.М. Красикова // Политехник. – 1995. – № 6.
352. Русские поэты Украины : ч. 1 : [стихи, биогр. справки] / сост. М.М. Красиков. – К., 1995. – 47 с. – (В помощь шк.).
353. Таглін, С. Традиційне весілля : етноконфліктол. аспект /
С. Таглін ; публ. підгот. : О. Тагліна, В. Павленко, М. Красиков // Збірник Харківського історико-філологічного товариства, Х., 1995. – Т. 5. – С. 39–48. – Рез. англ. – Нова сер.
354. «Я начала писать не для других…» : [подборка стихов
Ю. Поляковой и вступ. слово к ним М. Красикова] // Круг. – 1995. –
№ 1.
355. Яновская, Л. Письмо в «Литературную газету» / Л. Яновская ; предисл., публ. М.М. Красикова // Круг. – 1995. – № 1. – С. 16.
356. Иванов, П. Приметы и поверья, относящиеся к беременности и рождению детей : [первая часть работы «Этнографические материалы, собр. в Купянском уезде Харьковской губернии»] / П. Иванов ; предисл. и публ. М. Красикова // Доброе утро : альм. для родителей. – Х., 1996. – С. 10–11.
357. Хахол та москаль : [казка з арх. П.В. Іванова / підгот. тексту і публ. в ст. «Пізнання іншості» як шлях до толерантності («Хахли» та «москалі» у Слобож. казках)» М. Красикова] // Толерантность как культурная универсалия: материалы междунар. конф. – Х., 1996. –
С. 38.
358. «Все было наяву» : (материалы по творчеству Б. Чичибабина) : [публ. стихов Б. Чичибабина, посвящ. И. Челомбитько] // Ліцейс. вісн. : гуманіт. науки. – 1997. – № 3. – С. 37–38.
359. Поэты о поэтах : эссе М. Рахлиной о Маяковском, Блоке, Есенине и ее стихи о Марине Цветаевой / подгот. публ. и авт. пре-
дисл. М. Красиков // Яз. и лит. в шк. : укр. вестн. – 1997. – № 3–4. –
С. 61–65.
360. Солдат и смерть : [сказка] / зап. П. Иванов ; подгот. текста и публ. М.М. Красикова // В кругу времен. – 1997. – № 1. – С. 36.
361. У нас в гостях – поэты Харькова : И. Гатовская, Т. Сели-ванчик, И. Рувинская, С. Зайцева, В. Добрынина, А. Чеботарев, С. Шел-ковый, С. Минаков, И. Ютин, С. Озерская, Е. Оленина, М. Красиков / предисл. и подгот. публ. М. Красикова // Ліцейс. вісн. : гуманіт. науки. – 1997. – № 3. – С. 41–43. – Назва також : Вісник багатопрофільного ліцею № 89 м. Харкова.
362. Яновская, Л. Загадочно связывая их : [эссе] / Л. Яновская ; предисл., публ. М. Красикова // Склянка часу : літ.-мистец. журн. – 1997. – № 6–7. – С. 69–75.
363. Добрый отец : [сказка] / зап. П. Иванов ; подгот. текста и публ. М. Красикова // В кругу времен. – 1998. – № 1. – С.30.
364. Доля дочки Іродіади : [нар. апокриф. з арх. П.В. Іванова] / вступ. ст., підгот. тексту і публ. М. Красикова // Берегиня. – 1998. –
Чис. 1/2. – С.154.
365. Солдат с того света ; Никонец – с того света выходец ; Дурна хазяйка. Шкарб (Хитрий чоловік і дурна жінка) ; Бабина мечта ; Дурна баба ; Бабина Домаха ; Дура Доня ; Дурни паны : [сказки из арх.
П.В. Иванова] / вступ. ст. и публ. М. Красикова // Гендерные исследования / Харьк. центр гендер. исслед. – Х., 1998. – № 1. – С. 271–284.
366. Челомбитько, И. Мой добрый гений : [воспоминания о
Б. Чичибабине] / И. Челомбитько ; подг. текста М. Красикова // Ренессанс. – 1998. – № 19. – С. 103–113 ; № 20. – С. 130–137.
367. Зла жінка Оленка ; Дед да баба ; Чоловік та жінка ; Как Бог учил женщину прясть ; Жінка-святоха ; Как баба учила мужа красть : [сказки из арх. П. В. Иванова] / вступ. ст., подгот. текста и публ.
М. Красикова // Гендерные исследования. – М., 1999. – № 2. – С. 220–233.
368. Михаил Кульчицкий. Неизвестные строки : [публ. і вступ. заметка М. Красикова] // Вопр. лит. –1999. – нояб.–дек. [№ 6]. – С. 262–263.
369. Яновская, Л. Неэвклидова геометрия по Михаилу Булгакову : из новой кн. / Л. Яновская // Союз писателей. – 2001. – № 1. – С. 48–76. – Ред. примеч. : Содействие в публ. и библиогр. маргиналия – М. М. Кра-сиков. – С. 57.
370. Дорошко-Берман, Н. С. Галатея : стихи и песни / Н. С. До-рошко-Берман ; сост. и предисл. М. М. Красикова ; худож.-оформитель
Б. Е. Захаров. – Х. : Фолио, 2001. – 104 с.
371. Дорошко-Берман, Н. Красная гора : рассказы / Н. Дорошко-Берман ; сост. и предисл. М. М. Красикова ; худож.-оформитель Б. Е. За-харов. – Х., Фолио, 2001. – 272 с.
372. Дорошко-Берман, Н. С. О, родные мои! : песни / сост.
М. Захарова ; предисл. и подгот. текста М. Красикова. – Х. : Фолио, 2002. – 56 с.
373. Львовский, М. Началось все дело с песенки : (Галич за роялем и Галич с гитарой) / М. Львовский ; подготовка текста и публ.
Е. Львовской и М. Красикова // Радуга. – 2003. – № 9. – С. 173–182.
374. Українські сороміцькі пісні / упорядкув., передм., прим.
М. М. Красикова. – Х. : Фоліо, 2003. – 287 с. – (Перлини укр. культури).
375. Воля к бессмертию / [подгот. текста и публ. сказок
М. Красикова] // Слобід. край. – 2004. – 28 серп.
376. Те саме // Харків’яни – 2003. – 24–30 лип.
377. Те саме // В кругу времен. – 1997. – № 1. – С. 35–36.
378. «Дощику, дощику, припусти…» (із записів М. Красикова) : [погодні прикмети] // Слобід. край. – 2004. – 12 черв.
379. Зла жінка Оленка ; Дед да баба ; Чоловік та жінка ; Как Бог учил женщину прясть ; Жінка-святоха ; Как баба учила мужа красть : [казки з арх. П. В. Іванова] / вступ. ст., підгот. тексту і публ. М. Кра-сикова // Слобід. край. – 2004. – 10 лип.
380. Матеріали до українського сонника : (записи М. Красикова) // Слобід. край. – 2004. – 19, 26 черв.
381. Мужицька звичайність : [два варіанти казки з арх. П. В. Іва-нова] / вступ. ст., підгот. тексту і публ. М. Красикова // Слобід. край. – 2004. – 28 серп. – (З блокнота фольклориста).
382. Солдат и смерть : [сказка / зап. П. Иванов ; публ. текста
М. Красикова] // Слобід. край. – 2004. – 28 серп. – (З блокнота фоль-клориста).
383. Солдат с того света ; Никонец – с того света выходец ; Дурна баба ; Шкарб (Хитрий чоловік і дурна жінка) ; Дурна хазяйка ; Бабина мечта ; Бабина Домаха ; Дура Доня ; Дурни паны : [казки з арх. П. Іва-нова] / вступ. ст. підготов. тексту і публ. М. Красикова // Слобід. край. – 2004. – 31 лип. – С. 8 ; 7 серп. – С. 8. – (З блокнота фольклориста).
384. Три німця : [казка з арх. П. Іванова] / підгот. тексту та публ. в роботі «Я не чоловік, а Німець» М. Красикова // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 127.
385. Українські жартівливі пісні / упоряд., передм., прим.
М.М. Красикова. – Х. : Фоліо, 2004. – 287 с. – (Перлини укр. культури).
386. Черняєв, С. Вічність, коротша за мить : [вірші] / С. Черняєв ; передм. і публ. М. Красикова // Слобід. край. – 2004. – 21 лют.
387. Із народного сонника / записав М. Красиков // Народо-знавство. – 2005. – № 68. – С. 6.
388. Черняєв, С. Вибране : [вірші] / С. Черняєв ; упоряд., під-готов. тексту, передм. М. Красикова. – К. : Факт, 2005. – 172 с.
389. Мужицька звичайність : [два варіанта казки з арх. П. Івано-ва] / вступ. ст., підготов. тексту і публ. М. Красикова // Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. – Х., 2005. – Чис. 4. – С. 134–135.
390. Гурій та Петро : [казка з арх. П.В. Іванова / підготов. тексту і публ. М. Красикова] // Культурна спадщина Слобожанщини. Історія, краєзнавство, археол. : зб. наук.-попул. ст. – Х., 2007. – Чис. 6. – С. 74–75.
391. Иванов, П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П.В. Иванов ; упоряд., вступ. ст. М.М. Кра-сикова. – Х. : Майдан, 2007. – ХLIII, 219, X, 58 c. : фот. – (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини; Вип. 2).
Див. також № 32.

1.11 БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

История Харьковского университета, 1805–1917 гг. : сист. библи-огр. указ. : ч. 2, вып. 1–4 / Сост. : М.Г. Швалб, М.М. Красиков и др. – Х. : Изд-во ХГУ, 1985–1993.
393. Вып. 1. – 1985. – 55 с.
394. Вып. 2. – 1986. – 57 с.
395. Вып. 3. – 1988. – 40 с.
396. Вып. 4. – 1993. – 63 с.
397. Бібліографія основних праць С. Тагліна / [уклад. : О.С. Таг-ліна, В.М. Павленко, М.М. Красиков] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: нова сер. – Х., 1995. – Т. 5. – С. 37–38.
398. Історія Харківського університету за двісті років : у 3 ч. : сист. бібліогр. покажч. / уклад. : М.Г. Швалб, В.Д. Прокопова, С.Б. Гли-бицька та ін. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 752 с.
Ч. 1, вип. 1–3 (1804–1917) / уклад. : М.Г. Швалб, С.Б. Глибицька, М.М. Красиков та ін.
Див. також №№ 304, 307.

1.12 ІНШІ ПРАЦІ

399. Бизнес с человеческим лицом : [о работе новых фирм в Харькове] // Теленеделя. – 1996. – 8–17 марта.
400. Спасибо Анне Иосифовне [гардеробщица в ЦНБ ХГЦ] // Крас. знамя. – 1985. – 30 нояб.
401. „Жду от жизни многого, но ничего хорошего…” : [интервью доц. каф. этики, эстетики и истории культуры, директора этногр. музея „Слобожанські скарби” им. Г. Хоткевича М. Красикова] // „Політехнік”. – 1999. – 27 груд.
402. Слово не воробей, вывеска не товар : [о соврем. гор. назв. магазинов, учреждений и т.д.] // Время. – 2002. – 1 авг.
403. [Тексты дарственных надписей поэту А. Бинкевичу на двух книгах М. Красикова] // Клуб бубновых валетов & пиковых дам /
А. Бинкевич. – Х., 2005. – вип. 3. – С. 19.
404. „Викинь чужий язик…” : (полем. заметки) : [проблемы дву-язычия на Слобожанщине] // Переяславська Рада та гармонізація україно-російських відносин на сучасному етапі : зб. наук пр. : за матері-алами Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 груд. 2006 р. – Х., 2007. –
С. 35–37.
405. Те саме // Література та життя. – 2007. – № 3, жовт.
406. Те саме // Нова демократія. – 2007. – 16 лют.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Метки:

Один комментарий к материалу “М.М.Красиков: Библиографический указатель”

  1. ivan пишет:

    З усього прочитаного тут з-під пера «гаспадіна Красікава» можу сказати, що йому немає місця на землі. Воно Україну не просто знеажає, а ненавидить лютою і сліпою злобою, що красномовно свідчить про його рабське походження й підлабузницьку натуру. До того ж, йому бракне елементарної освіченості, не кажучи вже про ученість.З цього приводу в одній сучасній російській пісні співається так: «Шла бы ты домой, Пенелопа!…» Та й те сказати, російське відділення філфаку Харківського університету імені М.Горького — не така вже й грунтовна школа на чолі з Фінкелем та іже з усякими комсомольськими міхільовим. Так що, гаспадін Красікав, беріть свою скрипочку й грайте на барабані десь під Тулою чи Калугою. А краще — в
    Сибіру! На Колимі. Бувай здоров, Свиното! Без найменшої поваги Ihc bin.

Оставьте комментарий


Свежие записи

Свежие комментарии

Облако меток