1.3 ПРАЦІ З ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ

1.3.1 Загальні питання

136. К вопросу о тенденциях бытования традиционного фоль-клора в последние годы // Русский фольклор : полевые исслед. – Ленин-град, 1984. – Т. 22. – С. 184–185.
137. Чи є пасивне побутування фольклору ознакою занепаду? // ІV Гончарівські читання, Київ, 24–26 січ. 1997 р. : прогр., тези і рез. доп. – К., 1997. – С. 46.
138. До питання про пасивне побутування фольклору // Материалы международной междисциплинарной конференции «Быт. Ритуал. Традиция» : вестн. Харьк. гос. ун-та. – Х., 1998. – № 407 : сер. филос. – С. 172–175.
139. С чего начинается комплексность? : (о методах изучения соврем. бытования фольклора) // Международная научно-практическая конференция «Проблемы этнологии и этнопедагогики» : сб. ст. и мате-риалов. – Новосибирск, 1999. – Вып. 8. – С. 89–91.
140. Традиційна народна культура : філософія повсякденності // Working Papers in Ukrainian Studies University of North London. E-jornal. –– 2000. – July. – 15 р.
141. Винограденко, А. Прізвиська як жанр фольклору / А. Вино-граденко, М. Красиков // Кроковеє коло. – Х., 2001. – С. 5–7.
142. Логіка сновидінь : (укр. сонник) // Традиції і сучасне в ук-раїнській культурі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.
125-річчю Гната Хоткевича. – Х., 2002. – С. 92–93.
143. * Пасивне побутування фольклору : занепад чи норма? // Традиційне й особисте у мистецтві : колект. дослідж. за матеріалами четвертих Гончар. читань. – К., 2002.
144. «Чей ты?» : (род как мера ответственности личности в традиц. нар. культуре) // Семья в постатеистических обществах. – К., 2002. – С. 163–169.
145. Мотив дороги в традиционной народной культуре украинцев // Культурное пространство путешествий : материалы науч. форума,
8–10 апр. 2003 г. – СПб., 2003. – С. 68–70.
146. Тягло, К. О. Піч в обрядах та повір’ях українців / К. О. Тягло, М. М. Красиков // Кроковеє коло: матеріали обл. учн. наук.-практ. народозн. конф. (2000–2002 рр.) / За ред. М. М. Красикова та М. О. Се-менової. – Х., 2003. – С. 70–72.
147. Праздник «Чудо архистратига Михаила» в мифопоэтических представлениях украинцев // Мифология и религия в системе культуры этноса : материалы Вторых Санкт-Петербург. этногр. чтений. – СПб., 2003. – С. 91–93.
148. «Роди, Боже, на всякого долю!» : [сільськогоспод. (зокрема, городн.) магія] // Слобід. край. – 2003. – 25 січ. ; 1 лют.
149. Роди, Боже, всяку пашницю : [про традиц. нар. світогляд] // Слобід. край. – 2003. – 12 квіт.
150. Таємничий дивосвіт українського еросу : [передмова] // Ук-раїнські сороміцькі пісні. – Х., 2003. – С. 3–16.
151. Традиции воспитания в современном украинском обществе : (заметки непостороннего) // Слобід. край. – 2003. – 4 січ.
152. Дорога в уявленнях українців : (з блокнота фольклориста) // Слобід. край. – 2004. – 2 жовт.
153. «Михайлове чудо – празник грозливий …» : 19 верес. православні відзначають свято Чуда Архістратига Михайла // Слобід. край. – 2004. – 11 верес. ; 18 верес.
154. Останній з могікан? : (дослідник традиц. нар. культури у мультикультур. соціумі : аналіз самовідчуття) // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна народна культура : збереження самобутності в умовах глобалізації», 18–20 верес. 2004 р. : зб. матеріалів. – Х., 2004. – С. 73–74.
155. Параісторичне значення фольклору // Критика. – 2004. –
№ 3. – С. 20–21.
156. Сердце наше звеселяймо! : [передмова] // Українські жар-тівливі пісні. – Х., 2004. – С. 3–8.
157. Украинские поверья о Михайловом Чуде // Живая старина. – 2004. – № 3. – С. 13–16.
158. «Я не чоловік, а Німець» : фольклор. матеріали // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 126–
132.
159. Логіка сновидінь : (укр. сонник) // Народный сонник / упоряд. М. Дмитренко. – К., 2005. – С. 207–229.
160. «На рушничок стати» : (про символіку деяких «обрядів переходу») // Традиція і культура : матеріали міжнар. наук. конф., 16–17 груд. 2005. – К., 2005. – Ч. 2. – С. 20–21.
161. «Ой дам тобі водиці живої …» : (заметки собирателя укр. эрот. фольклора) // Живой журн. (Киев) – 2005. – № 2. – С. 52–53.
162. Торгова магія українців : звичаї, пов’язані з купівлею свійс. тварин // Десяті Сумцовські читання : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. акад. АН України М. Ф. Сумцова
(16 квіт. 2004 р.). – Х., 2005. – С. 21–22.
163. Як сниться криниця, то буде вдовиця : (укр. сонник) // Берегиня. – 2005. – № 2. – С. 72–80.
164. Веник в поверьях крымских татар // Традиція і культура : матеріали міжнар. наук. конф., 8–9 груд. 2006 р. – К., 2006 – Ч. 3. – С. 28–30.
165. [О Первом Всероссийском конгрессе фольклористов] // Живая старина. – 2006. – № 2. – С. 4.
166. «Тефаль отдыхает» : коммент. [к ст. Я. Довгань «Глажка белья или музыкальная история»] // Газета 24. – 2007. – 27 нояб. ; 3 дек. : фото. – Электрон. аналог : http//24/ua/news/show/id/21514.htm.
Подано біогр. відомості про М. Красикова.
167. Этнокультурные стереотипы русских и украинцев на Слобожанщине // VІІ Конгресс этнографов и антропологов России : докл. и выступления, Саранск, 9–14 июля, 2007 г. – Саранск, 2007. – С. 431.
168. Як дзюндзель з дзюндзею жартував, або Еротика по-народному : [інтерв’ю з М. Красиковим / записала] Т. Мартинчук // Cool (Львів) – 2007. – № 10, – С. 28–29. – Дод. до газети «Експрес».

1.3.2 Дослідження субкультур

169. Смеховой мир современного студенчества // VІ конгресс этнографов и антропологов России, 28 июня – 2 июля 2005 г. : тез. докл. – СПб., 2005. – С.87.
170. Ukrainian Student Subculture as Mirrored in Epigraphy // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 18. –
С. 73–79.
171. К вопросу об изучении субкультуры спортсменов // Первый Всероссийский конгресс фольклористов : сб. докл. – М., 2006. – Т. 3. –
С. 260–288.
172. Обрядово-зрелищные формы смеховой культуры современ-ного украинского студенчества (к постановке проблемы // Докса : Зб. наук. пр. з філософії та філології. – О., 2006. – Вип. 6 : Семантичні й герменевтичні виміри сміху. – С. 61–69. – [Бібліогр.] : С. 68–69.
173. Ритуалы в современной спортивной субкультуре [Елект-ронний ресурс] // Рус. журн. – М., 2008. – Режим доступа : http://www. russ.ru/novye_opisaniya/ritualy_v_sovremennoj_sportivnoj_subkul_ture.

1.3.3 Слобожанський фольклор

174. Підемо Муравським шляхом : [про слобож. фольклор та його перших дослідників] // Культура і життя. – 1983. – 24 квіт.
175. Слобожанин у своїх казках : (про одну з рис слобож. ментальності) // Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів регіонів та держави. Духовна культура, етнос, традиції населення історико-географічних регіонів України та засоби їхнього виявлення в сучасних умовах : [тези доп.]. – Х., 1994. – С. 108–109.
176. Слобожанська ментальність : міф чи реальність? // Культура та етноетика : тези доп. міжнар. наук.-теор. конф. – К., 1994. – Вип. 3. –
С. 19–20.
177. Обереги вагітної жінки : психологія програмування майбут-нього : (за матеріалами етногр. дослідж. Слобожанщини) // Актуальні проблеми сучасної психології. Особистість та суспільство : матеріали Других міжнар. психол. читань. – Х., 1995. – С. 40–41.
178. Василь Каразін у легендах земляків // Другі Сумцовські читання : тези наук. конф., 18 квіт. 1996 р. – Х., 1996. – С. 45–47.
179. Муравським шляхом : етногр. опис та фольклор. матері-
али с. Лиман Зміїв. р-ну Харк. обл. : ч. 1 / Упоряд. М. М. Красиков,
В. М. Осадча, М. О. Семенова, Н. П. Олійник. – Х. : ХОЦНТ, 1996. –
64 с.
180. Пізнання «іншості» як шлях до толерантності : («хахли» та «москалі» у слобож. казках) // Толерантность как культурная универсалия : материалы междунар. конф. – Х., 1996. – С. 38.
181. Легенды о Каразине // В кругу времен. – 1997. – № 1. –
С. 37–40.
182. Муравський шлях–97 : матеріали фольклор.-етногр. експеди-ції «Муравський шлях-97″ (по селах Богодух., Валк., Краснокут. та Нововодолаз. р-нів) [Харк. обл.] / Упоряд. : М. М. Красиков, В.М. Осадча, М.О. Семенова, Н.П. Олійник. – Х., 1998. – 360 с.
183. Обряди та звичаї, пов’язані з будівництвом хати : (за мате-ріалами польових дослідж. Слобожанщини) // V Гончарівські читання, Київ, 9–10 жовт. 1998 р. : феноменологія українського народного мистецтва : форма і зміст: (тез. доп., виступів, повідомл.). – К., 1998. –
С. 62–63.
184. Підемо Муравським шляхом : кілька слів від упоряд. // Муравський шлях-97 : матеріали комплекс. фольклор. – етногр. експеди-ції. – Х., 1998. – С. 3–7.
185. Родинні прізвиська : (за матеріалами фольклор.-етногр. експедицій по Харківщині) // Українська родина. Звичаї, традиції, обряди : (зб. матеріалів наук. конф. ІІІ міжнар. фестивалю «Берегиня»). – Луцьк, 1998. – С. 34–36.
186. Дещо про слобожанські звичаї, пов’язані з будівництвом хати // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України : філософія, релігія, культура : (досвід ретросп. аналізу) : міжнар. наук. конф., присвяч.
85-річчю Харк. єпарх. музею, яка відбулася 2–3 черв. 1999 р. в м. Харкові : зб. наук. ст. за матеріалами конф. – Х., 1999. – С. 99–102.
187. Магія будівництва хати : (за матеріалами польових дослідж. Слобожанщини) // Артанія : альманах. – К., 1999. – Кн. 5. – С. 40–41.
188. Філософія буття слобожанського селянина // Дух і Літера. – 1999. – № 5–6. – С. 428–442.
189. Те саме : Електрон. аналог : http:www.duh-i-litera.kiev.ua/duh-i-litera/5–6/22.htm.
190. Те саме [Електронний ресурс] // Українська етнографія. – [Б.м., б.р.]. – Режим доступу : http://etno.iatp.org.ua//lib/slobo.html.
191. [Публікація фольклорних матеріалів] / підготував М. Кра-сиків // Дитинство і народна культура Слобожанщини : матеріали фольклор.-етногр. експедицій 1992–2000 рр. – Х., 2000. – С. 45, 49,
60, 63.
192. Винограденко, А. Слобожанські прізвиська : (за матеріалами фольклор.-етногр. експедицій) / А. Винограденко, М. Красиков // Сло-божанський Великдень. – Х., 2001. – С.16–17.
193. Городницька магія слобожан // Проблеми історії та ар-хеології України : зб. доп. міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археол. з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. – Х., 2003. – С.116–119.
194. Міфологічні аспекти аграрно-городницької магії слобожан // Філософія міфу : класич. та сучас. підходи : матеріали міжнар. наук. конф. 10–11 січ. 2003 р. – К., 2003. – Ч.2. – С. 20–21.
194а. Те саме [Електронний ресурс] // Новий Акрополь. – Режим доступу : http://www.newacropolis.org.ua/ua/sum2003.htm/mifologaspek-tagrgorodmagii.htm.
195. Філософія буття слобожанського селянина // Слобід. край. – 2003. – 16 лип.
195а. «Хахли» та «москалі» у дзеркалі слобожанського фольклору // Міжнародна наукова конференція «Етнокультурні фактори національ-ної ідентифікації населення українського порубіжжя» : тези доп. – К., 2007. – С. 23–24.

1.3.4 Українські етнографи та фольклористи

П. Іванов

196. Іванов, П. Листи до М. А. Янчука : [листування П. Іванова з ред. журн. «Этнографическое обозрение» М. Я. Янчуком] / П. Іванов ; передм. публ. та комент. М. Красикова // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Х., 1994. – Т. 3. – С.161–166. – Рец. англ. – (Нова сер.).
197. До характеристики фольклорно-етнографічих поглядів
П. Іванова // Культура України : історія і сучасність : міжнар. наук.- теорет. конф., 25–26 жовт. 1994 р. : тези доп. – Х., 1995. – С. 87–89.
198. «Слобожанские поверия» : [вступ. ст. к первой части работы
П. Иванова «Этнографические материалы, собранные в Купянском уезде Харьковской губернии»] // Доброе утро : альм. для родителей. – Х., 1996. – С. 10–11.
199. Чи вчать казки? : (етич. парадокси в слобож. нар. казках) : [на матеріалі арх. записів П. Іванова] // Третій міжнародний конгрес україністів. Політологія. Етнологія. Соціологія : доп. та повідомл., Харків, 26–29 серп. 1996 р. – Х., 1996. – С. 62–65.
200. Воля к бессмертию : [вступ. ст. и публ. сказки «Солдат и смерть» из арх. П. В. Иванова] / М. Красиков // В кругу времен. – 1997. – № 1. – С.35–36.
201. «Дурна баба» в слобожанских народных сказках : [вступ. ст. и публ. фольклор. текстов из арх. П. Иванова] // Гендерные исследования. – Х., 1998. – № 1. – С. 271–284.
202. Те саме // Слобід. край. – 2004. – 31 лип. ; 7 серп.
203. Таємничий «П. І.» : [вступ. ст. та публ. нар. апокрифу «Доля дочки Іродіади» у записі П. Іванова] // Берегиня. – 1998. – Чис. 1–2. –
С. 151–154.
204. Слобожанские народные сказки о злых и ленивых женах (в сопоставлении с другими фольклор. жанрами) : [вступ. ст. и публ. фольклор. текстов из арх. П. Иванова] // Гендерные исследования. – М., 1999. – № 2. – С.220–233.
205. Воля к бессмертию : слобож. фольклор : [про П.В. Иванова и собр. им сказки] // Харків’яни. – 2003. – 24–30 лип.
206. Те саме // Слобід. край. – 2004. – 28 серп. – (З блокнота фольклориста).
207. Вторая натура : [привычки деревен. жизни] // Харків’яни. – 2003. – 17–23 лип.
208. Друга натура : [вступ. ст. до публ. казок з арх. П. В. Іванова / підготов. тексту та публ. М. Красикова] // Слобід. край. – 2004. – 28 серп. – (З блокнота фольклориста).
209. «Дурна баба» в слобожанських народних казках» / [вступ. ст. до казок з арх. П. В. Іванова, підготов. тексту і публ. М. Красикова] // Слобід. край. – 2004. – 31 лип. – 8 ; 7 серп. – С. 8. – (З блокнота фольклориста).
211. Слобожанські народні казки про злих і ледачих дружин
(у зіставленні з іншими фольклорними жанрами) : [вступ. ст. до казок
П. Іванова] // Слобід. край. – 2004. – 10 лип. – С. 8 ; 17 лип. – С. 8. – (З блокнота фольклориста).
212. Вторая натура : [об одной из черт укр. ментальности] : [вступ. ст. к сказкам из арх. П. В. Иванова] / подгот. текста и публ.
М. Красикова // Культурна спадщина. Історія та краєзнавство : зб. наук.- попул. ст. – Х., 2005. – Чис. 4. – С. 134–135.
213. Петро Іванов і справа його життя : [вступ. ст.] // Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П. Иванов. – Х., 2007. – С. V–XLIII.
214. Слобожанська народна казка на сюжет з «Декамерона» : [вступ. ст. до казок з арх. П. В. Іванова] // Культурна спадщина Слобо-жанщини : історія, краєзнавство, археол. : зб. наук.- попул. ст. – Х., 2007. – Чис. 6. – С. 74–75.
215. «Простой труженик» етнографії : [вступ. ст. до покажч., присвяч. П. Іванову] // Петро Іванов – дослідник Куп’янщини (1837–1931) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. М. М. Кра-сиков. – Х., 2007. – С. 6–12.
Див. також №№ 340, 356, 357, 360, 367, 379–384, 389–392, 512, 518, 637.

В. Скуратівський

216. Кілька слів про Василя Скуратівського // Берегиня. – 2006. – № 2. – С. 55–57.
Див. також №№ 611–613.

М. Сумцов

217. «Слобожанин» : до 85-річчя виходу в світ справж. енцикл. нар. життя Слобожанщини, попул. пр. М. Сумцова «Слобожане» // Харків і харків’яни. – 2003. – № 1. – С. 18–26.
218. Слобожанин : [до 150-річчя з дня народж. М. Ф. Сумцова] // Слобід. край. – 2004. – 31 січ., 7 лют.
Див. також №№ 72, 162.

Д. Яворницький

219. Д. Яворницький і проблема історичного вивчення пісенної творчості населення Слобожанщини // Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів Харківського худож-ньо-промислового інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1995 рік : тези доп. – Х., 1996. – С. 74–75.
220. Те саме // Історія міста Мерефи : доп. та повідомл. наук. краєзнав. конф. (24 квіт. 1996 р.). – Мерефа, 1996. – С. 50–51.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Метки:

Один комментарий к материалу “М.М.Красиков: Библиографический указатель”

  1. ivan пишет:

    З усього прочитаного тут з-під пера «гаспадіна Красікава» можу сказати, що йому немає місця на землі. Воно Україну не просто знеажає, а ненавидить лютою і сліпою злобою, що красномовно свідчить про його рабське походження й підлабузницьку натуру. До того ж, йому бракне елементарної освіченості, не кажучи вже про ученість.З цього приводу в одній сучасній російській пісні співається так: «Шла бы ты домой, Пенелопа!…» Та й те сказати, російське відділення філфаку Харківського університету імені М.Горького — не така вже й грунтовна школа на чолі з Фінкелем та іже з усякими комсомольськими міхільовим. Так що, гаспадін Красікав, беріть свою скрипочку й грайте на барабані десь під Тулою чи Калугою. А краще — в
    Сибіру! На Колимі. Бувай здоров, Свиното! Без найменшої поваги Ihc bin.

Оставьте комментарий


Свежие записи

Свежие комментарии

Облако меток